Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  04 Kasım 2010

  XI. Uluslararası Trakoloji Kongresi

  XI. Uluslararası Trakoloji Kongresi
  (XIth International Congress of Thracology)

  Tarih: 8-12 Kasım 2010

  Yer: İstanbul Üniversitesi

  Program:

  09:00-11:00 Açılış Töreni, Cemil Birsel Konferans Salonu, Fen Fakültesi /
  Opening Ceremony, Cemil Birsel Hall, Faculty of Sciences

  Prof. Dr. Mustafa H. Sayar Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürü / Director,
  Center for Southeast European Studies

  Prof. Dr. Korkut Tuna Dekan / Dean, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi / Faculty of
  Letters, İstanbul University

  Prof. Dr. Yunus Söylet Rektör / Rector, İstanbul Üniversitesi / İstanbul University

  8 Kasım 2010 Pazartesi
  8 November 2010 Monday

  Açılış Bildirisi / Opening Lecture

  Prof. Dr. Zofia H. Archibald;
  ‘Connectivity’, Polybius, Byzantium and the evolution of South-Eastern Thrace / ‘Bağlanırlık’, Polybius, Byzantium
  ve Güneydoğu Trakya’nın Evrimi

  I. Oturum / Session /

  Oturum Başkanı/Chairperson: Albrecht Jockenhövel
  11:00-11:20 Eylem Özdoğan

  Aşağıpınar Kazılarının Sonuçları Işığında Balkanlar ve Trakya Arasındaki İlişkiler /

  The Relations between Thrace and Balkans in the Light of Aşağıpınar Excavation Result

  11:25-11:45 Mehmet Özdoğan

  Kırklareli Kanlıgeçit Kazıları / Kırklareli Kanlıgeçit Excavations

  11:50-12:10 Necmi Karul

  Neolitik Dönemde Kuzeybatı Anadolu-Balkan Kültür Bölgesi /
  Northwestern Anatolia and Balkan Culture Area in the Neolithic Period

  12:15-12:35 Emre Güldoğan

  İstanbul Tarih Öncesi Araştırmaları / Prehistoric Istanbul Research

  12:40-13.00 Aslı Erim - Özdoğan

  Marmara sahilinde M. Ö. 1. Bin başları kutsal alanı - Menekşe Çatağı /
  A sacred place of early first millenium B.C. at the NW coast of Marmara - Menekşe Çatağhili.

  13:00-14:00 Ara / Interval

  II. Oturum/ Session

  Oturum Başkanı/Chairperson: Mehmet Özdoğan
  14:00-14:20 Albrecht Jockenhövel - Hristo Popov

  Miken Dünyasının Kuzey Sınırlarında: Geç Bronz Çağından, Erken Demir Çağına Kadar Doğu Rodoplar’da Trakya
  Altın Madenciliği / At the Northern Borders of the Mycenaean World: Thracian Gold Mining from the Late Bronze
  and the Early Iron Age in the Eastern Rhodopes

  14:25-14:45 Constantina Pileidou - Diamantis Triantaphyllos - Constantina Kallintzi

  Ege Trakya’sında Neolitik Anthropomorfik Kaplar / Neolithic Anthropomorphic Pots in Aegean Thrace

  14:50-15:10 Diamantis Triantaphyllos - Dimitri Matsas

  Grek Yerleşiminden Önce Ismaros Dağı / Mount Ismaros Before the Greek Settlement

  15:15-15:35

  Svetlana Yanakieva

  Trakya Akarsu Adları ve Sözde “Antik Avrupa Dili” Hipotezi /
  Thracian Hydronymy and the Hypothesıs of the So-Called “Ancient-European Language”

  15:40-16:00 Ara / Interval


  III. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Dimitri Matsas

  16:00-16:20 Valeria Fol

  Güneş Kültü ve İnanışının Kayası ve Megalitik Topoi / The Rock and Megalithic Topoi of Faith and the Cult to the Sun

  16:25-16:45 Constantinos Maritsas

  Trakya’nın Dinsel Tören Yerleri: Megalitlerden Tapınaklara / Rituals Places in Thracia: from Megaliths to Temples

  16:50-17:10 Murat Akman

  Türkiye Trakyası Megalitik Anıtları / Megalithic Monuments in Turkish Thrace

  17:15-17:35 Elka Penkova

  Efsanevi Orpheus’un Kahini ve Trakya Kurban ve Cenaze Törenlerinin Kutsal Yetki Alanı /
  The Legendary Orpheus’ Oracle and the Sacred Realm of Thracian

  17:40-18:00 Tartışma / Discussion

  18:30-20:30 Rektörlük Binası Mavi Salon’da Davet / Wellcome Reception in Blue Hall at Rectorate Building.

  9 Kasım 2010 Salı
  9 November 2010 Tuesday

  IV. Oturum / Session

  Oturum Başkanı/Chairperson: Dobriela Kotova

  09:00-09:20 Alexandar Portalsky

  Trakya Kenti Salmydessos: Bosphorus’un Doğu Kapısı / The Thracian City of Salmydessos:
  Eastern Gate to the Bosphorus

  09:25-09:45 S.Lyasko - V. Papanova

  Olbio Pontica’daki Trakyalılar / Thracians in Olbio Pontica

  09:50-10:10 Ruja Popava

  Leuke Adasındaki Kült: Achilles ve Rhesus / To the Cult in the Leuce Island: Achilles and Rhesus

  10:10-10:25 Tartışma / Discussion

  10:25-10:35 Ara / Interval

  V. Oturum / Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Valeria Fol

  10:35-10:55 Dobriela Kotova

  Kotys’in Kızının Düğün Ziyafeti: Yerel mi yoksa Uluslarası bir Olay mı? /
  The Wedding Feast of Kotys’ Daughter: A Local or International Event?

  11:00-11.20 Mehmet Akif Işın

  Askertepe and Harekâttepe: Doğu Trakya’da iki Tumuli (M.Ö. 4. yy) /
  Askertepe and Harekâttepe: Two Thracian Tumuli in Eastern Thrace from IV. Cent. B. C.

  11:25-11:45 N. Önder Öztürk

  Tekirdağ, Hayrabolu’da Yalnızhöyük Tumulusü (M.Ö. 1. Binyıl) /
  The Tumulus of Yalnızhöyük at Hacıllı near Hayrabolu in the Province of Tekirdağ from I. cent. A. D.

  11:50-12:10 Mete Aksan

  Güneydoğu Trakya Tümülüsleri / Tumuli in Southeastern Thrace

  12:15-12:30 Tartışma / Discussion

  12:30-13:15 Ara / Interval

  VI- Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı / Chairperson: Ruja Popova

  13:15-13:35 Angelos Zannis

  Trakya’da aynı adlı Kentler ve Yerler / Homonymous Cities and Toponyms in Thrace

  13:40-14:00 Plamen Petkov

  Odrysai, Bessi and Sapaei Arasındaki Askeri ve Siyasi İlişkiler [48–12 M.Ö.] /
  The Military-Political Relations Between the Odrysai, Bessi and Sapaei [48–12 BC]

  14:05-14:25 Aliénor Rufin Solas

  Trakya Krallar’ının Vadisi. Tarihi Bir Yeniden Değerlendirme /
  The Valley of the Thracian Rulers. An Historical Reappraisal

  14:30-14:50 Tartışma / Discussion

  14:50-15:25 Ara / Interval


  VII. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Neşe Atik

  15:25-15:45 Eva Winter -Chryssa Karadima

  Maroneia – Hellenistik-Roma Kentleşmesi Trakya Modeli /
  Maroneia – A Paradigm of Hellenistic-Roman Urbanism in Thrace

  15:50-16.10 Selene Psoma

  Maroneia ve Perinthos. Trakya şehirlerinden sonra doğuda şehirlere isim verme /
  Maroneia and Perinthos. Naming cities in the East after cities of Thrace

  16:15-16:35 Sait Başaran

  Ainos Nekropolü Buluntuları / Findes from the Necropolis at Aenus

  16:40-17:00 Tartışma / Discussion

  10 Kasım 2010 Çarşamba
  10 November 2010 Wednesday

  VIII. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Peter Londey

  09:00-09:20 Vassil Markov

  Trakya Bessi’sinin Kutsal Dağı (Yapısal, Anlamsal ve Fonksiyonel Yönlerden) /
  A Sacred Mountain of the Thracian Bessi

  09:25-09:45 Zeynep Koçel Erdem

  Ganos Dağı Çevresindeki Kutsal Alanlar / Sacred Spaces Surrounding Ganos Mountain

  09:50-10:10 Adrian Poruciuc

  Ruman Ayin Şarkılarında Trakyalı Süvarı vs. Aslan Motifi /
  The Thracian Horseman-versus-Lion Motif Surviving in Romanian Ritual Songs

  10:15-10:35 Tsvete Lazova

  Trakyalı Süvarı: Etnik Köken ve Kimlik Yapılandırması /
  The Thracian Horseman: Construction of Ethnicity and Identities

  10:35-10:50 Tartışma / Discussion

  10:50-11:00 Ara / Interval

  IX. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Zeynep Koçel Erdem

  11:00-11:20 Kalin Porozhanov

  Kersebleptes’in Odrysia Krallığındaki Trakya Chersonesos’u ve Helespont (M.Ö.359 – 341 ) /
  The Thracian Chersonesos and the Hellespont in the Odrysian Kingdom of Kersebleptes (359 – 341 BC)

  11:25-11:45 Peter Londey

  Perikles vs Thrace, M.Ö. 447 / Perikles vs Thrace, 447 BC

  11:50-12:10 Mehmet Fatih Yavuz

  Genç Miltiades’in Kuzey Ege’deki Aktiviteleri / The Activities of Miltiades the Younger in Northern Aegean

  12:15-12:35 Mustafa H. Sayar

  Lysimakheia ve Kardia: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin Trakya Chersonesos’unda uyguladığı bir yerleşim arkeolojisi ve tarihi-coğrafya projesi / Lysimacheia and Kardia; A Research Project of the Center for Southeast European Studies of the University Istanbul on Thracian Chersonesos.

  12:40-13:00 Andreas Külzer

  Die thrakische Chersones als Geschichts- und Wirtschaftsraum in byzantinischer Zeit /
  Ortaçağda Tarihi ve Ekonomik yönden Trakya Chersonesosu.

  13:00-13:10 Tartışma / Discussion

  13:10-14:00 Ara / Interval  X. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Diamantis Triantaphyllos

  14:00-14:20 Michael Zahrnt

  Die Argonauten in Thrakien / Trakya’da Argonautlar

  14:25-14:45 Zlatozara Goceva

  Les Thraces En Asie Mineure et les iles de la mer Egee d’apres les Argonautes d’Apollonos de Rhodos /
  Rodos’lu Apollonos’un Argonaut ‘lar anlatımına göre Anadolu ve Ege adalarında Traklar

  14:50-15:10 Neşe Atik

  Heraion Teikhos Kazıları / Heraion Teikhos Excavations

  15:15-15:35 Oya Yağız

  HPAI Yazıtlı, Heraion Teichos Sikkeleri / Les Monnaies d’Héraion Teichos avec l’Inscription HPAI

  15:40-16:00 Julia Tzvetkova

  Heraion’dan Apollonia’ya: Güneydoğu Trakya Yollarında / From Heraion to Apollonia: on the Roads of SE Thrace

  16:00-16:15 Tartışma / Discussion

  16:15-16:30 Ara / Interval

  XI. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Michael Zahrnt

  16:30-16:50 Vassiliki Poulioudi

  Platania Akropolis’indeki Kazılar / Excavations at the “Acropole of Platania”

  16:50-17:10 Diamantis Triantaphyllos - Marina Tasaklaki

  Abdera yakınındaki Dikaia’ya Yeniden Bakış / Dikaia Near Abdera Revisited

  17:15-17:35 Miroslav Vassilev

  Sitalces’in II.Perdikkas’a ve Khalkidialılara Karşı Düzenlediği Sefer /
  Sitalces’ Campaign Against Perdiccas II and the Chalkidians.

  17:40-18:00 Maria Girtzi

  Batı Karadeniz Kıyısındaki “Thracia Pontica”’daki Antik Yunan Kolonileri /
  Ancient Greek Colonies in “Thracia Pontica” on the Western Black Sea Littoral

  18:00-18:15 Tartışma / Discussion

  11 Kasım 2010 Thursday
  11 November 2010 Thursday

  XII. Oturum/Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Maria Deoudi

  09:00-9:20 Lyubava Konova-Georgieva

  Apollonia Pontica Nekropolis’inden Küçük Toprak Objeler– Grek Kentinden Trakya Varlığının Bazı Yönleri /Small Clay Objects from the Necropolis of Apollonia Pontica-Some Aspects of the Thracian Presence in the Greek City

  09:25-9:45 Ivo Topalilov

  Ulpia Topiros. Trakya Kent İsimlerinde İmperiyal Nomen Gentilicium /
  Ulpia Topiros. The Imperial Nomen Gentilicium in a City-Title in Thrace

  09:50-10:10 Slavtcho Kirov

  Romalı – Barbar Muhalefetinde Trakyalılar / The Thracians in the Opposition Roman – Barbarian

  10:15-10:35 Maria-Gabriella Parissaki

  Roma Eyaleti Makedonya’da Ege Trakya’sı: Sosyal ve Kültürel Gelişmeler /
  Aegean Thrace in the Roman Province of Macedonia: Social and Cultural Developments.

  10:35-10:50 Tartışma / Discussion

  10:50-11:00 Ara / Interval  XIII. Oturum/ Session

  Oturum Başkanı/Chairperson: Sait Başaran
  11:00-11:20 Maria Deoudi

  Arkeolojik Anıtların Işığında Trakya’nın Romalaştırılması /
  The Romanisation of Thracia in Light of the Archaeological Monuments

  11:25-11:45 Kalin Stoev

  Die nordthrakischen Landschaften unter römischer Herrschaft: Träger und Indikatoren der Romanisierung in den Provinzen Moesia Superior and Moesia Inferior (1.- 3. Jhdt.) / Roma hakimiyeti altında kuzey Trakya'daki bazı bölgeler; Moesia Superior ve Moesia Inferior eyaletlerinde Romalılaştırma politikasının temel unsurları ve uygulayıcıları.

  11:50-12:10 Lily Grozdanova

  İmparator Trebonianus Gallus’un (M.S.251-253) Roma İmparatorluğunun Trakya Eyaletlerindeki Elde Edilebilen Varlığı / Retrievable presence of Emperor Trebonianus Gallus (AD 251-253) in the Thracian Provinces of the Roman Empire

  12:15-12:35 Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba - Iulia Dumitrache

  Claudius’tan Domitianus’a askeri diplomlara göre Roma ordusunda Traklar /
  Les Thraces dans L’armée romaine selon les diplômes Militaires: I. les diplômes deve a Domitien

  12.35-12:50 Tartışma / Discussion
  12:50-14:00 Ara / Interval

  XIV. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Oğuz Tekin
  14:00-14:20 Kamen Dimitrov

  Seuthopolis’teki Dionysos Kültü / The Cult of Dionysos at Seuthopolis

  14:25-14:45 Marlena Krasteva - Andrey Tonev

  Sozopol (Antik Apollonia Pontica)’deki bir Kült Yapısı / A Cult Building in Sozopol (Ancient Apollonia Pontica)

  14:50-15:10 Maya Vassileva

  Güneş Tanrı, Kral ve Frig Kaya Tahtlarındaki Krallık Sembolleri /
  The Sun-God, the King and Royal Symbolism of Phrygian Rock-Cut Thrones

  15:15-15:35 Yordan Goshev

  Kalıplaşmış Örnekler ve Ses Malzemeleri: Ege Trakya’sının Ses Mirasını Sistemleştirme Biçimi /
  The Mode Sistematyzation of the Sound Haritage from Aegean Thrace - Sound Materials and Stereotypes

  15:35-15:50 Tartışma / Discussion
  15:50-16:00 Ara / Interval

  XV. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Maya Vassileva
  16:00-16:20 Boyko Ranguelov

  Kibele Tapınağı’nın Sonu (M.Ö. 3.yy. –M.S. 5.yy) – Antik bir Yapının Yıkımıyla ilgili bir Kanıt /
  Cybele Temple (3rd cent. BC-5th cent. AD) Termination – an Evidence about Ancient Complex Destructive Event

  16:25-16:45 Oğuz Tekin

  Trakya’dan Birkaç Antik Ağırlık / Some Ancient Weights from Thrace

  16:50-17:10 Polyxeni Adam-Veleni, Elias Sverkos, Katerina Tzanavari

  Thessaloniki Arkeoloji Müzesi’nden Doğu Trakya Eski Eserleri /
  Antiquities from Eastern Thrace in the Archaeological Museum of Thessaloniki

  17:15-17:35

  Tartışma / Discussion

  12 Kasım 2010 Cuma
  12 November 2010 Friday

  XVI. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Diljana Boteva

  09:00-9:20 Sasha Lozanova

  Bulgar Toprak’larındaki Antik Dönem Sanatı’nda Eşya ve İç Alan Resimleri: Bir Disiplinlerarası Analiz Konusu / The Images of Furniture and Interior Space in Ancient Art on Bulgarian Lands: A Topic of an Interdisciplinary Analysis

  09:25-9:45 Vania Popova

  Güney Bulgaristan Kentleri’nde Geç Antik Dönem Sanatı ve Mimarisi /
  Late Antique Art And Architecture in the Cities of South Bulgaria

  09:50-10:10 Rossitsa Gicheva-Meimari

  Antik Trakya’da Ayinlerde Psikoaktif Madde Kullanım / Use of Psychoactive Substances in Rituals of Ancient Thrace

  10:15-10:35 Mihaela Simion

  The Roman colonization of the auriferous mining areas in the province of Dacia. The issue of the “Thracian type graves” / Roma devrinde Trakya da Trak tipi mezarlar

  10:40-11:00 Ara / Interval  XVII. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Aslı Erim-Özdoğan

  11:00-11:20 Dilyana Boteva

  Herodot ve Thycudids’in Odrys Krallığı hakkında yazdıklarının yeniden okunması /
  Re-Reading Herodotus and Thycudides in the Odrysian Kingdom

  11:25-11:45 Mathaios Koutsoumanis - Athanasia Tsoka

  Plotinopolis Didimoteichou (Evros Kaymakamlığı)’dan Objeler: İlk Yaklaşım /
  Objects from Plotinopolis Didimoteichou (Prefecture of Evros): An Initial Approach

  11:50-12:10 Kyriaki Chatziprokopiou-Maria Chryssafi

  Abdera Arkeoloji Müzesi’nin Zırhlı Heykeli / The cuirassed statue of the Archaeological Museum of Abdera

  12:15-12:35 Jan Bouzek - Lidia Domaradzka

  Pistiros ve Sonu: Grekler, Traklar ve Keltler Arasındaki İç Bağlantılara Bir Durum Örneği /
  Pistiros and its end: case pattern of interrelations between Greeks, Thracians and Celts

  12:35-12:45 Tartışma / Discussion

  12:45-13:30 Ara / Interval

  XVIII. Oturum/ Session:

  Oturum Başkanı/Chairperson: Chryssa Karadima

  13:30-13:50 Nezih Başgelen

  Ayamama Yerleşimi ve Bulguları üzerine gözlemler /
  Observations on the finds from Hagia Mama settlement

  13:55-14:15 Şengül Aydıngün - Hakan Öniz

  Küçükçekmece Göl Havzası Kazı ve Araştırmaları / Excavations and Surveys of Küçükçekmece Lake Basin

  14:15-14:35 Vanya Lozanova-Stantcheva

  Zeuxippos Helios/Constantine Helios: Eski Dindarlık ve Yeni Otorite / Zeuxippos Helios/Constantine Helios: Old Religiosity and New Authority

  14:40-15:00 Ulrike Hofer Tischler

  Trakya’nın Yeni Tarihinin İmzası / Sign of the New History of Thrace

  15:00-15:15 Tartışma / Discussion

  Kapanış Konferansı / Closing Lecture:

  15:15-15:45 Zeynep Kızıltan

  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yenikapı/Theodosius Limanı Kazıları /
  Directorate of Istanbul Archaeological Museums, Yenikapı/Theodosius Harbour Excavations

  16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış / Evalution and Closing of the Congress

  13 Kasım 2010 Cumartesi
  13 November 2010 Saturday

  Trakya Bölgesine Gezi / Excursiion to Thrace

  Hiç yorum yok: