Sosyal medya paylaşımları

04 Kasım 2010

XI. Uluslararası Trakoloji Kongresi

XI. Uluslararası Trakoloji Kongresi
(XIth International Congress of Thracology)

Tarih: 8-12 Kasım 2010

Yer: İstanbul Üniversitesi

Program:

09:00-11:00 Açılış Töreni, Cemil Birsel Konferans Salonu, Fen Fakültesi /
Opening Ceremony, Cemil Birsel Hall, Faculty of Sciences

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürü / Director,
Center for Southeast European Studies

Prof. Dr. Korkut Tuna Dekan / Dean, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi / Faculty of
Letters, İstanbul University

Prof. Dr. Yunus Söylet Rektör / Rector, İstanbul Üniversitesi / İstanbul University

8 Kasım 2010 Pazartesi
8 November 2010 Monday

Açılış Bildirisi / Opening Lecture

Prof. Dr. Zofia H. Archibald;
‘Connectivity’, Polybius, Byzantium and the evolution of South-Eastern Thrace / ‘Bağlanırlık’, Polybius, Byzantium
ve Güneydoğu Trakya’nın Evrimi

I. Oturum / Session /

Oturum Başkanı/Chairperson: Albrecht Jockenhövel
11:00-11:20 Eylem Özdoğan

Aşağıpınar Kazılarının Sonuçları Işığında Balkanlar ve Trakya Arasındaki İlişkiler /

The Relations between Thrace and Balkans in the Light of Aşağıpınar Excavation Result

11:25-11:45 Mehmet Özdoğan

Kırklareli Kanlıgeçit Kazıları / Kırklareli Kanlıgeçit Excavations

11:50-12:10 Necmi Karul

Neolitik Dönemde Kuzeybatı Anadolu-Balkan Kültür Bölgesi /
Northwestern Anatolia and Balkan Culture Area in the Neolithic Period

12:15-12:35 Emre Güldoğan

İstanbul Tarih Öncesi Araştırmaları / Prehistoric Istanbul Research

12:40-13.00 Aslı Erim - Özdoğan

Marmara sahilinde M. Ö. 1. Bin başları kutsal alanı - Menekşe Çatağı /
A sacred place of early first millenium B.C. at the NW coast of Marmara - Menekşe Çatağhili.

13:00-14:00 Ara / Interval

II. Oturum/ Session

Oturum Başkanı/Chairperson: Mehmet Özdoğan
14:00-14:20 Albrecht Jockenhövel - Hristo Popov

Miken Dünyasının Kuzey Sınırlarında: Geç Bronz Çağından, Erken Demir Çağına Kadar Doğu Rodoplar’da Trakya
Altın Madenciliği / At the Northern Borders of the Mycenaean World: Thracian Gold Mining from the Late Bronze
and the Early Iron Age in the Eastern Rhodopes

14:25-14:45 Constantina Pileidou - Diamantis Triantaphyllos - Constantina Kallintzi

Ege Trakya’sında Neolitik Anthropomorfik Kaplar / Neolithic Anthropomorphic Pots in Aegean Thrace

14:50-15:10 Diamantis Triantaphyllos - Dimitri Matsas

Grek Yerleşiminden Önce Ismaros Dağı / Mount Ismaros Before the Greek Settlement

15:15-15:35

Svetlana Yanakieva

Trakya Akarsu Adları ve Sözde “Antik Avrupa Dili” Hipotezi /
Thracian Hydronymy and the Hypothesıs of the So-Called “Ancient-European Language”

15:40-16:00 Ara / Interval


III. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Dimitri Matsas

16:00-16:20 Valeria Fol

Güneş Kültü ve İnanışının Kayası ve Megalitik Topoi / The Rock and Megalithic Topoi of Faith and the Cult to the Sun

16:25-16:45 Constantinos Maritsas

Trakya’nın Dinsel Tören Yerleri: Megalitlerden Tapınaklara / Rituals Places in Thracia: from Megaliths to Temples

16:50-17:10 Murat Akman

Türkiye Trakyası Megalitik Anıtları / Megalithic Monuments in Turkish Thrace

17:15-17:35 Elka Penkova

Efsanevi Orpheus’un Kahini ve Trakya Kurban ve Cenaze Törenlerinin Kutsal Yetki Alanı /
The Legendary Orpheus’ Oracle and the Sacred Realm of Thracian

17:40-18:00 Tartışma / Discussion

18:30-20:30 Rektörlük Binası Mavi Salon’da Davet / Wellcome Reception in Blue Hall at Rectorate Building.

9 Kasım 2010 Salı
9 November 2010 Tuesday

IV. Oturum / Session

Oturum Başkanı/Chairperson: Dobriela Kotova

09:00-09:20 Alexandar Portalsky

Trakya Kenti Salmydessos: Bosphorus’un Doğu Kapısı / The Thracian City of Salmydessos:
Eastern Gate to the Bosphorus

09:25-09:45 S.Lyasko - V. Papanova

Olbio Pontica’daki Trakyalılar / Thracians in Olbio Pontica

09:50-10:10 Ruja Popava

Leuke Adasındaki Kült: Achilles ve Rhesus / To the Cult in the Leuce Island: Achilles and Rhesus

10:10-10:25 Tartışma / Discussion

10:25-10:35 Ara / Interval

V. Oturum / Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Valeria Fol

10:35-10:55 Dobriela Kotova

Kotys’in Kızının Düğün Ziyafeti: Yerel mi yoksa Uluslarası bir Olay mı? /
The Wedding Feast of Kotys’ Daughter: A Local or International Event?

11:00-11.20 Mehmet Akif Işın

Askertepe and Harekâttepe: Doğu Trakya’da iki Tumuli (M.Ö. 4. yy) /
Askertepe and Harekâttepe: Two Thracian Tumuli in Eastern Thrace from IV. Cent. B. C.

11:25-11:45 N. Önder Öztürk

Tekirdağ, Hayrabolu’da Yalnızhöyük Tumulusü (M.Ö. 1. Binyıl) /
The Tumulus of Yalnızhöyük at Hacıllı near Hayrabolu in the Province of Tekirdağ from I. cent. A. D.

11:50-12:10 Mete Aksan

Güneydoğu Trakya Tümülüsleri / Tumuli in Southeastern Thrace

12:15-12:30 Tartışma / Discussion

12:30-13:15 Ara / Interval

VI- Oturum/ Session:

Oturum Başkanı / Chairperson: Ruja Popova

13:15-13:35 Angelos Zannis

Trakya’da aynı adlı Kentler ve Yerler / Homonymous Cities and Toponyms in Thrace

13:40-14:00 Plamen Petkov

Odrysai, Bessi and Sapaei Arasındaki Askeri ve Siyasi İlişkiler [48–12 M.Ö.] /
The Military-Political Relations Between the Odrysai, Bessi and Sapaei [48–12 BC]

14:05-14:25 Aliénor Rufin Solas

Trakya Krallar’ının Vadisi. Tarihi Bir Yeniden Değerlendirme /
The Valley of the Thracian Rulers. An Historical Reappraisal

14:30-14:50 Tartışma / Discussion

14:50-15:25 Ara / Interval


VII. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Neşe Atik

15:25-15:45 Eva Winter -Chryssa Karadima

Maroneia – Hellenistik-Roma Kentleşmesi Trakya Modeli /
Maroneia – A Paradigm of Hellenistic-Roman Urbanism in Thrace

15:50-16.10 Selene Psoma

Maroneia ve Perinthos. Trakya şehirlerinden sonra doğuda şehirlere isim verme /
Maroneia and Perinthos. Naming cities in the East after cities of Thrace

16:15-16:35 Sait Başaran

Ainos Nekropolü Buluntuları / Findes from the Necropolis at Aenus

16:40-17:00 Tartışma / Discussion

10 Kasım 2010 Çarşamba
10 November 2010 Wednesday

VIII. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Peter Londey

09:00-09:20 Vassil Markov

Trakya Bessi’sinin Kutsal Dağı (Yapısal, Anlamsal ve Fonksiyonel Yönlerden) /
A Sacred Mountain of the Thracian Bessi

09:25-09:45 Zeynep Koçel Erdem

Ganos Dağı Çevresindeki Kutsal Alanlar / Sacred Spaces Surrounding Ganos Mountain

09:50-10:10 Adrian Poruciuc

Ruman Ayin Şarkılarında Trakyalı Süvarı vs. Aslan Motifi /
The Thracian Horseman-versus-Lion Motif Surviving in Romanian Ritual Songs

10:15-10:35 Tsvete Lazova

Trakyalı Süvarı: Etnik Köken ve Kimlik Yapılandırması /
The Thracian Horseman: Construction of Ethnicity and Identities

10:35-10:50 Tartışma / Discussion

10:50-11:00 Ara / Interval

IX. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Zeynep Koçel Erdem

11:00-11:20 Kalin Porozhanov

Kersebleptes’in Odrysia Krallığındaki Trakya Chersonesos’u ve Helespont (M.Ö.359 – 341 ) /
The Thracian Chersonesos and the Hellespont in the Odrysian Kingdom of Kersebleptes (359 – 341 BC)

11:25-11:45 Peter Londey

Perikles vs Thrace, M.Ö. 447 / Perikles vs Thrace, 447 BC

11:50-12:10 Mehmet Fatih Yavuz

Genç Miltiades’in Kuzey Ege’deki Aktiviteleri / The Activities of Miltiades the Younger in Northern Aegean

12:15-12:35 Mustafa H. Sayar

Lysimakheia ve Kardia: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin Trakya Chersonesos’unda uyguladığı bir yerleşim arkeolojisi ve tarihi-coğrafya projesi / Lysimacheia and Kardia; A Research Project of the Center for Southeast European Studies of the University Istanbul on Thracian Chersonesos.

12:40-13:00 Andreas Külzer

Die thrakische Chersones als Geschichts- und Wirtschaftsraum in byzantinischer Zeit /
Ortaçağda Tarihi ve Ekonomik yönden Trakya Chersonesosu.

13:00-13:10 Tartışma / Discussion

13:10-14:00 Ara / IntervalX. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Diamantis Triantaphyllos

14:00-14:20 Michael Zahrnt

Die Argonauten in Thrakien / Trakya’da Argonautlar

14:25-14:45 Zlatozara Goceva

Les Thraces En Asie Mineure et les iles de la mer Egee d’apres les Argonautes d’Apollonos de Rhodos /
Rodos’lu Apollonos’un Argonaut ‘lar anlatımına göre Anadolu ve Ege adalarında Traklar

14:50-15:10 Neşe Atik

Heraion Teikhos Kazıları / Heraion Teikhos Excavations

15:15-15:35 Oya Yağız

HPAI Yazıtlı, Heraion Teichos Sikkeleri / Les Monnaies d’Héraion Teichos avec l’Inscription HPAI

15:40-16:00 Julia Tzvetkova

Heraion’dan Apollonia’ya: Güneydoğu Trakya Yollarında / From Heraion to Apollonia: on the Roads of SE Thrace

16:00-16:15 Tartışma / Discussion

16:15-16:30 Ara / Interval

XI. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Michael Zahrnt

16:30-16:50 Vassiliki Poulioudi

Platania Akropolis’indeki Kazılar / Excavations at the “Acropole of Platania”

16:50-17:10 Diamantis Triantaphyllos - Marina Tasaklaki

Abdera yakınındaki Dikaia’ya Yeniden Bakış / Dikaia Near Abdera Revisited

17:15-17:35 Miroslav Vassilev

Sitalces’in II.Perdikkas’a ve Khalkidialılara Karşı Düzenlediği Sefer /
Sitalces’ Campaign Against Perdiccas II and the Chalkidians.

17:40-18:00 Maria Girtzi

Batı Karadeniz Kıyısındaki “Thracia Pontica”’daki Antik Yunan Kolonileri /
Ancient Greek Colonies in “Thracia Pontica” on the Western Black Sea Littoral

18:00-18:15 Tartışma / Discussion

11 Kasım 2010 Thursday
11 November 2010 Thursday

XII. Oturum/Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Maria Deoudi

09:00-9:20 Lyubava Konova-Georgieva

Apollonia Pontica Nekropolis’inden Küçük Toprak Objeler– Grek Kentinden Trakya Varlığının Bazı Yönleri /Small Clay Objects from the Necropolis of Apollonia Pontica-Some Aspects of the Thracian Presence in the Greek City

09:25-9:45 Ivo Topalilov

Ulpia Topiros. Trakya Kent İsimlerinde İmperiyal Nomen Gentilicium /
Ulpia Topiros. The Imperial Nomen Gentilicium in a City-Title in Thrace

09:50-10:10 Slavtcho Kirov

Romalı – Barbar Muhalefetinde Trakyalılar / The Thracians in the Opposition Roman – Barbarian

10:15-10:35 Maria-Gabriella Parissaki

Roma Eyaleti Makedonya’da Ege Trakya’sı: Sosyal ve Kültürel Gelişmeler /
Aegean Thrace in the Roman Province of Macedonia: Social and Cultural Developments.

10:35-10:50 Tartışma / Discussion

10:50-11:00 Ara / IntervalXIII. Oturum/ Session

Oturum Başkanı/Chairperson: Sait Başaran
11:00-11:20 Maria Deoudi

Arkeolojik Anıtların Işığında Trakya’nın Romalaştırılması /
The Romanisation of Thracia in Light of the Archaeological Monuments

11:25-11:45 Kalin Stoev

Die nordthrakischen Landschaften unter römischer Herrschaft: Träger und Indikatoren der Romanisierung in den Provinzen Moesia Superior and Moesia Inferior (1.- 3. Jhdt.) / Roma hakimiyeti altında kuzey Trakya'daki bazı bölgeler; Moesia Superior ve Moesia Inferior eyaletlerinde Romalılaştırma politikasının temel unsurları ve uygulayıcıları.

11:50-12:10 Lily Grozdanova

İmparator Trebonianus Gallus’un (M.S.251-253) Roma İmparatorluğunun Trakya Eyaletlerindeki Elde Edilebilen Varlığı / Retrievable presence of Emperor Trebonianus Gallus (AD 251-253) in the Thracian Provinces of the Roman Empire

12:15-12:35 Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba - Iulia Dumitrache

Claudius’tan Domitianus’a askeri diplomlara göre Roma ordusunda Traklar /
Les Thraces dans L’armée romaine selon les diplômes Militaires: I. les diplômes deve a Domitien

12.35-12:50 Tartışma / Discussion
12:50-14:00 Ara / Interval

XIV. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Oğuz Tekin
14:00-14:20 Kamen Dimitrov

Seuthopolis’teki Dionysos Kültü / The Cult of Dionysos at Seuthopolis

14:25-14:45 Marlena Krasteva - Andrey Tonev

Sozopol (Antik Apollonia Pontica)’deki bir Kült Yapısı / A Cult Building in Sozopol (Ancient Apollonia Pontica)

14:50-15:10 Maya Vassileva

Güneş Tanrı, Kral ve Frig Kaya Tahtlarındaki Krallık Sembolleri /
The Sun-God, the King and Royal Symbolism of Phrygian Rock-Cut Thrones

15:15-15:35 Yordan Goshev

Kalıplaşmış Örnekler ve Ses Malzemeleri: Ege Trakya’sının Ses Mirasını Sistemleştirme Biçimi /
The Mode Sistematyzation of the Sound Haritage from Aegean Thrace - Sound Materials and Stereotypes

15:35-15:50 Tartışma / Discussion
15:50-16:00 Ara / Interval

XV. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Maya Vassileva
16:00-16:20 Boyko Ranguelov

Kibele Tapınağı’nın Sonu (M.Ö. 3.yy. –M.S. 5.yy) – Antik bir Yapının Yıkımıyla ilgili bir Kanıt /
Cybele Temple (3rd cent. BC-5th cent. AD) Termination – an Evidence about Ancient Complex Destructive Event

16:25-16:45 Oğuz Tekin

Trakya’dan Birkaç Antik Ağırlık / Some Ancient Weights from Thrace

16:50-17:10 Polyxeni Adam-Veleni, Elias Sverkos, Katerina Tzanavari

Thessaloniki Arkeoloji Müzesi’nden Doğu Trakya Eski Eserleri /
Antiquities from Eastern Thrace in the Archaeological Museum of Thessaloniki

17:15-17:35

Tartışma / Discussion

12 Kasım 2010 Cuma
12 November 2010 Friday

XVI. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Diljana Boteva

09:00-9:20 Sasha Lozanova

Bulgar Toprak’larındaki Antik Dönem Sanatı’nda Eşya ve İç Alan Resimleri: Bir Disiplinlerarası Analiz Konusu / The Images of Furniture and Interior Space in Ancient Art on Bulgarian Lands: A Topic of an Interdisciplinary Analysis

09:25-9:45 Vania Popova

Güney Bulgaristan Kentleri’nde Geç Antik Dönem Sanatı ve Mimarisi /
Late Antique Art And Architecture in the Cities of South Bulgaria

09:50-10:10 Rossitsa Gicheva-Meimari

Antik Trakya’da Ayinlerde Psikoaktif Madde Kullanım / Use of Psychoactive Substances in Rituals of Ancient Thrace

10:15-10:35 Mihaela Simion

The Roman colonization of the auriferous mining areas in the province of Dacia. The issue of the “Thracian type graves” / Roma devrinde Trakya da Trak tipi mezarlar

10:40-11:00 Ara / IntervalXVII. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Aslı Erim-Özdoğan

11:00-11:20 Dilyana Boteva

Herodot ve Thycudids’in Odrys Krallığı hakkında yazdıklarının yeniden okunması /
Re-Reading Herodotus and Thycudides in the Odrysian Kingdom

11:25-11:45 Mathaios Koutsoumanis - Athanasia Tsoka

Plotinopolis Didimoteichou (Evros Kaymakamlığı)’dan Objeler: İlk Yaklaşım /
Objects from Plotinopolis Didimoteichou (Prefecture of Evros): An Initial Approach

11:50-12:10 Kyriaki Chatziprokopiou-Maria Chryssafi

Abdera Arkeoloji Müzesi’nin Zırhlı Heykeli / The cuirassed statue of the Archaeological Museum of Abdera

12:15-12:35 Jan Bouzek - Lidia Domaradzka

Pistiros ve Sonu: Grekler, Traklar ve Keltler Arasındaki İç Bağlantılara Bir Durum Örneği /
Pistiros and its end: case pattern of interrelations between Greeks, Thracians and Celts

12:35-12:45 Tartışma / Discussion

12:45-13:30 Ara / Interval

XVIII. Oturum/ Session:

Oturum Başkanı/Chairperson: Chryssa Karadima

13:30-13:50 Nezih Başgelen

Ayamama Yerleşimi ve Bulguları üzerine gözlemler /
Observations on the finds from Hagia Mama settlement

13:55-14:15 Şengül Aydıngün - Hakan Öniz

Küçükçekmece Göl Havzası Kazı ve Araştırmaları / Excavations and Surveys of Küçükçekmece Lake Basin

14:15-14:35 Vanya Lozanova-Stantcheva

Zeuxippos Helios/Constantine Helios: Eski Dindarlık ve Yeni Otorite / Zeuxippos Helios/Constantine Helios: Old Religiosity and New Authority

14:40-15:00 Ulrike Hofer Tischler

Trakya’nın Yeni Tarihinin İmzası / Sign of the New History of Thrace

15:00-15:15 Tartışma / Discussion

Kapanış Konferansı / Closing Lecture:

15:15-15:45 Zeynep Kızıltan

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yenikapı/Theodosius Limanı Kazıları /
Directorate of Istanbul Archaeological Museums, Yenikapı/Theodosius Harbour Excavations

16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış / Evalution and Closing of the Congress

13 Kasım 2010 Cumartesi
13 November 2010 Saturday

Trakya Bölgesine Gezi / Excursiion to Thrace

Hiç yorum yok: