14 Ağustos 2010

Bursa Survey 2008-2009: Prehistoric finds (summary)

BURSA AND ITS VICINITY SURVEY 2008-2009: PREHISTORIC FINDS
Summary:

Located at the interface between Anatolia and the Balkans, area of Bursa province has great importance to understanding of cultural histories of these regions. 2009 field campaign of Bursa province archaeological survey concentrated to the mountainous area on the south of Uludag mountain in the areas of Keles and Orhaneli districts.

Şahinkaya Cave archaeologically discovered in 2007 revealed the first evidence of the Middle Paleolithic in Bursa with associated faunal remains. In 2008, another Middle Paleolithic site was found at Görükle, again by coincidence. 2009 survey provided the first Paleolithic sites found with systematical research. Belen Tepe yielded bifacial artifacts and levallois productions. A few Middle Paleolithic cores and flakes are found in Gâvur Evleri. Flint type found at Gâvur Evleri is also represented at Görükle in low percentages which is approximately 60 km on the other side of Uludağ. This indicates circulation of raw materials on both sides of Uludağ in the Mousterian.

Neolithic/Chalcolithic occupations of the mountainous Bursa area was not known before 2009 survey. All former Neolithic/Chalcolithic sites were mounds in the plains, thus those are the first Neolithic/Chalcolithic evidences from caves in Bursa. In Kusumlar, Çaltepesi and Sinekkayası 2 caves there are also very few flint artifacts and pottery which may be dated to Neolithic/Chalcolithic periods. Kaynarca mound and Sinekkayası revealed EBA pottery.Anahtar kelimeler: Bursa, Güney Marmara, Alt/OrtaPaleolitik, Neolitik/Kalkolitik, İlk Tunç Çağı

Keywords: Bursa, Southern Marmara, Lower/MiddlePaleolithic, Neolithic/Chalcolithic, Early Bronze Age


Özet:

Anadolu ve Balkanlar arasındaki konumuyla Bursa ili bu bölgelerin kültür tarihlerini anlamak için kilit bir role sahiptir. 2009 yüzey araştırması, Keles ve Orhaneli ilçelerindeki Dağlık Bursa'da yoğunlaşmıştır.

Arkeolojik önemi 2007 yılında keşfedilen Şahinkaya Mağarası'nda, Bursa'da Orta Paleolitik döneme ait ilk arkeolojik buluntular ve fauna buluntuları ortaya çıkarılmıştır. 2008 yılında Görükle'de rastlantı sonucu bir başka Orta Paleolitik buluntu yeri keşfedilmiştir. 2009 yılı Bursa yüzey araştırması, Paleolitik buluntu yerlerinin ilk kez sistematik araştırmayla ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Belen Tepe’de iki yüzeyliler ve levallois ürünleri bulunmuştur. Gâvur Evleri’nde az sayıda Orta Paleolitik çekirdek ve yonga bulunmuştur. Burada bulunan çakmaktaşı türü, az sayıda da olsa Uludağ'ın diğer tarafında, yaklaşık 60 km uzakta bulunan Görükle'de de az miktarda bulunmuştur. Bu, Uludağ'ın iki tarafındaki hammadde kaynaklarının dolaşımı göstermektedir.

Dağlık Bursa'nın Neolitik/Kalkolitik yerleşimleri 2009 yüzey araştırmasından önce bilinmemekteydi. Bursa'dan daha önce bilinen bu döneme ait tüm yerleşimler ovalardaki höyüklerdi. Kusumlar, Çaltepesi ve Sinekkayası 2 mağaralarında da az sayıda Neolitik/Kalkolitik'e tarihlenebilecek çanak çömlek ve çakmaktaşı ürünler bulunmuştur. Bunlar Neolitik/Kalkolitik dönemlerin Bursa'daki mağaralardan bilinen ilk kanıtlarıdır. Kaynarca höyüğü ve Sinekkayası'nda İlk Tunç Çağı çanak çömleği bulunmuştur.


*Resim: Bursa arkeoloji haritası ©Berkay Dinçer.
Bu makalenin bütün bölümleri

Hiç yorum yok: